Публічна оферта

Публічна оферта про надання благодійної пожертви

 

Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі - Оферта) адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб – відвідувачів веб-сайту БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ім. ХІДІРЯНА ОГАНЕСА МІСАКОВИЧА» в мережі Інтернет https://homfund.com/uk (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ім. ХІДІРЯНА ОГАНЕСА МІСАКОВИЧА» (ідентифікаційний код  39343546) (далі – Фонд) в особі Голови фонду Корицької Світлани Олександрівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

 

Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Фонд може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого договору.

 

  1. Терміни та визначення:

 

Акцепт – повне і безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків. Акцепт означає прийняття Благодійником та його згоду з усіма положеннями Оферти та Договору і, відповідно, укладення цього Договору між Фондом та Благодійником.

 

Благодійна пожертва – грошові кошти, що перераховуються Фонду на підставі цього Договору.

 

Благодійник - дієздатна фізична або юридична особа, що здійснила Акцепт Оферти.

 

  1. Предмет договору

 

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів, шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності Фонду. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. Фонд самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви в рамках власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником в порядку, визначеному цим Договором. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.

2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2.3. За бажанням, Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви, обравши серед програм (проектів), цілей, оголошених Фондом.  Інформація про діяльність Фонду та звіти про результати такої діяльності розміщені на Сайті. У випадку, коли отримана Фондом благодійна пожертва Благодійника не може бути використана на зазначену мету через об’єктивні причини (у зв’язку зі збором достатнього для реалізації мети обсягу благодійних пожертв, відсутності потреби у наданні допомоги тощо), Благодійник погоджується, а Фонд має право і зобов’язується використати благодійну пожертву Благодійника на аналогічні цілі в рамках статутної діяльності Фонду.

 

 

  1. Акцепт

3.1. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Фонду.

3.2.  Сторони погоджуються, що з моменту акцепту Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

3.3. Датою акцепту оферти і, відповідно, датою укладення Договору є дата надходження грошових коштів від Благодійника на розрахунковий рахунок Фонду.

3.4. Оферта може бути акцептована Благодійником будь-яким з наступних способів: шляхом перерахування Благодійником коштів на користь Фонду платіжним дорученням за реквізитами, вказаними в Оферті,  а також з використанням платіжних терміналів, пластикових карт, електронних платіжних систем і інших засобів і систем, що дозволяють Благодійнику перерахувати Фонду кошти. Всі витрати по сплаті сум (комісій, зборів, податків тощо), пов'язаних з перерахуванням і зарахуванням благодійної пожертви, несе Благодійник.

3.5. Фонд здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – персональні дані) з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності. Детальна інформація про порядок обробки персональних даних Фондом розміщена в Політиці конфіденційності.

3.6. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення благодійної пожертви або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Фондом можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі електронні. Крім того, Фонд має право, без згоди Благодійника, оприлюднити у власній звітності, на Сайті або в будь-якому ЗМІ прізвище, ім'я та по батькові або найменування Благодійника як благодійника Фонду. Разом з тим, Фонд зобов'язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про Благодійника третім особам за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України

 

  1. Права та обов’язки сторін

 

4.1. Фонд зобов'язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності.

4.2. Фонд має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Фондом. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення Фондом статутної діяльності.

4.3. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього Фонд може розміщувати на Сайті щомісячні фінансові звіти. За письмовим запитом Благодійника Фонд може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами. Доступ до звітів про використання благодійних пожертв надається Фондом у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України та цією Офертою.

4.4. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує про свою дієздатність,  добровільність укладання правочину та що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов'язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

 

  1. Відповідальність сторін

 

5.1. Відповідальність Фонду за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.

5.2. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

  1. Контакти

Благодійна Організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ім. ХІДІРЯНА ОГАНЕСА МІСАКОВИЧА» Адреса Україна, 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 52

Email - [email protected]

 

Підтримати можна натиснувши кнопку

Або переказати гроші за реквізитами, зазначеними в розділі «Реквізити»

Допомогти зараз
UKRAINE